Litteratur om Albertus Pictor i urval

Andersson, Roger ”Albertus Pictor och svenska språket” i Öberg, Kihlman, Melin (red) Den mångsidige målaren. Vidgade perspektiv på Albertus Pictors bild- och textvärld. Stockholm 2007.

Bengtsson, Herman ”Albertus Pictor i Uppsala” Uppland 2003. Årsbok för medlemmarna i Upplands fornminnesförening och hembygdsförbund. Uppsala 2003.

Bengtsson, Herman “Uppsala och Albertus Pictor. Stadsbranden 1473 och dess följder” i Öberg, Kihlman, Melin (red) Den mångsidige målaren. Vidgade perspektiv på Albertus Pictors bild- och textvärld. Stockholm 2007.

von Bonsdorff, Jan Kunstproduktion und Kunstverbreitung im Ostseeraum des Spätmittelalters. Helsingfors 1993.
von Bonsdorff, Jan ”Hantverkare i senmedeltidens Stockholm” i Signums svenska konsthistoria: Den gotiska konsten. Lund 1996.

Boström, Erik ”Medeltida kalkmålningar i Västmanlands län- en inventering” i Västmanlands fornminnesförenings årsskrift 62. Västerås 1984.

Branting, Agnes & Lindblom, Andreas Medeltida vävnader och broderier i Sverige 1: Svenska arbeten. Stockholm 1928.

Cornell, Henrik & Wallin, Sigurd Sengotiskt monumentalmåleri i Sverige 1: Härkeberga kyrka. Uppsala 1917.

Cornell, Henrik ”Dödsdansen och andra makabra motiv i nordisk medeltidskonst” i Dikt och studie. Minnesskrift utgiven av estetiska föreningen i Uppsala. Uppsala 1922.

Cornell, Henrik ”Studier över uppländska kyrkmålningar” Upplands Fornminnesförenings tidskrift 41. 1927

Cornell, Henrik & Wallin, Sigurd Uppsvenska målarskolor på 1400-talet. Stockholm 1933.

Cornell, Henrik “Antikrists mirakler i Sala” i RIG 16: 1933

Cornell, Henrik & Wallin, Sigurd Albertus pictor. Sten Stures och Jakob Ulvssons målare, Stockholm 1972.

Dahlbäck, Göran ”Vem betalade Albertus Pictors arbete? Några reflexioner i beställarfrågan” i Öberg, Kihlman, Melin (red) Den mångsidige målaren. Vidgade perspektiv på Albertus Pictors bild- och textvärld. Stockholm 2007.

Estham, Inger (2007) ”Albertus och andra pärlstickare” i Öberg, Kihlman, Melin (red) Den mångsidige målaren. Vidgade perspektiv på Albertus Pictors bild- och textvärld. Stockholm 2007.

Forsmark, Ann- Sofi “Den tjuvmjölkande kvinnan. Om ett medeltida motiv i uppländska kyrkor och om bilder som historiska källor” Uppland 2003. Årsbok för medlemmarna i Upplands fornminnesförening och hembygdsförbund. Uppsala 2003.

Forsmark, Ann-Sofi ”Den tjuvmjölkande kvinnan- ett motiv i den teologiska utmarken” i Markus (red) Bilder i marginalen. Nordiska studier i medeltidens konst. Tallinn 2006.

Färgundersökningar av senmedeltida kalkmåleri. Konserveringstekniska studier. Riksantikvarieämbetet och Statens historiska museer. Rapport. RIK 12. Stockholm 1996.

Geijer, Agnes Katalog över Uppsala domkyrkas skrudkammare. Uppsala 1932

Geijer, Agnes Albertus Pictor: Målare och pärlstickare. Stockholm 1949.

Hall, Thomas, Melin, Pia, Sandquist Öberg, Christina, Svanberg, Jan och Öberg, Jan ”Albertus Ymmenhusen alias Albertus pictor” i Fornvännen:98, Stockholm 2003.

Harlin, Tord & Nordström, Bengt Z Härkebergas rika skrud: möte med målaren Albertus Pictor. Uppsala 2003.

Helenius-Öberg, Eva ”Den unge Albertus pictor och hans lärare. Till frågan om Albertus pictors identitet” i ICO: 2. 1992.

Helenius, Eva (2007) Albertus Pictor och musiken” i Öberg, Kihlman, Melin (red) Den mångsidige målaren. Vidgade perspektiv på Albertus Pictors bild- och textvärld. Stockholm 2007.

Hildebrand, Hans ”Bidrag till den svenska medeltidens konsthistoria” i Antiqvarisk tidsskrift för Sverige: 2, Stockholm 1869.

Hildebrand, Hans Floda kyrka i Södermanland, KVHAA Handlingar 26. Stockholm 1869.

Härdelin, Alf ”Mysterieteologi i Floda. Ett hermeneutiskt försök” Edgren & Roos (red) Bild och berättelse. Åbo 2003.

Härdelin, Alf (2007) ”Albertus nådastolsbilder – mening och funktion” i Öberg, Kihlman, Melin (red) Den mångsidige målaren. Vidgade perspektiv på Albertus Pictors bild- och textvärld. Stockholm 2007.

Jansson, Sven-Bertil (2007) ”Vad hörde Albertus? Om målaren och folkdikten” i Öberg, Kihlman, Melin (red) Den mångsidige målaren. Vidgade perspektiv på Albertus Pictors bild- och textvärld. Stockholm 2007.

Lidén, Anne Olav den helige i medeltida bildkonst. Legendmotiv och attribut. Stockholm 1999.

Lindgren, Mereth ”Bilden i den medeltida sockenkyrkan” i Ferm (red.) Kyrka och socken i medeltidens Sverige. Stockholm 1991.

Lindgren, Mereth ”Kalkmålningarna” i Signums svenska konsthistoria: den gotiska konsten. Lund 1996.

Lundberg, Erik Albertus Pictor. Sveriges allmänna konstförenings publikation 70. Stockholm
1961.

Melin, Pia ”Rankhållare och lurblåsare. Om ornamentik och marginalfigurer i Albertus Pictors måleri” i Markus (red) Bilder i marginalen. Nordiska studier i medeltidens konst. Tallinn 2006.

Melin, Pia Fåfängans förgänglighet. Allegorin som livs- och lärospegel hos Albertus Pictor. Stockholm 2006.

Melin, Pia ”Kläder som kommunikationsmedel. Senmedeltida mansdräkt i Albertus Pictors målningar i Täby kyrka” i Kunst og Kultur 2: 2007.

Melin, Pia ”Jungfrun, döden och fåfängan. Om en solitär i Österunda och dess kulturhistoriska bakgrund” i Öberg, Kihlman, Melin (red) Den mångsidige målaren. Vidgade perspektiv på Albertus Pictors bild- och textvärld. Stockholm 2007.

Morén, Urban ”Puke och Puck: Mjölktjuvar med anor i romersk stil” i Öberg, Kihlman, Melin (red) Den mångsidige målaren. Vidgade perspektiv på Albertus Pictors bild- och textvärld. Stockholm 2007.

Myrdal, Janken ”Medeltida konst som källa till realia” i Öberg, Kihlman, Melin (red) Den mångsidige målaren. Vidgade perspektiv på Albertus Pictors bild- och textvärld. Stockholm 2007.

Nilsén, Anna Program och funktion i senmedeltida kalkmåleri. Kyrkmålningar i Mälarlandskapen och Finland 1400-1534. Stockholm 1986.

Nilsén, Anna ”Albert målare och inskrifterna” Konsthistorisk tidskrift 74:1. 2005

Nilsén, Anna ”Albert målares kvinnobilder och det personliga” Annales Academiae regiae scientiarum Upsaliensis 3. 2007

Nisbeth, Åke Bildernas predikan. Medeltida kalkmålningar i Sverige. Stockholm 1986.

Norberg, Rune ”Albertus Pictor och den senmedeltida konsten i Stockholm. Fornvännen 1949
Norberg, Rune ”S. Martinsbilden i Solna och Albertus Pictor” i S:t Eriks årsbok. Stockholm 1968.

Monié Nordin, Jonas ”Ligger Albertus Pictor bakom Hedemora kyrkas överkalkade målningar?” Fornvännen:4. 2005.

Pegelow, Inga Lill ”Från Helga Lekamen- till Blåkulla. Vapenhusmålningar i uppländska kyrkor” i Lillie & Thøgersen (red.) Bild och betydelse. Åbo 1976.

Pegelow, Ingalill Sankt Martin i svensk medeltida kult och konst. Stockholm 1988.

Piltz, Anders ”Kalkmålningarna som retorik” i Öberg, Kihlman, Melin (red) Den mångsidige målaren. Vidgade perspektiv på Albertus Pictors bild- och textvärld. Stockholm 2007.

Romdahl, Axel ”Ett nytt arbete av Albert målare” i Fornvännen 17. 1922.

Sandqvist, Tom Kyrkan i Lid med Albertus Pictor. Kalkmålningar och arkitektur. Nyköping 2006.

Fallberg Sundmark, Stina “Heliga kärl i Albertus Pictors värld – några teologiska aspekter” i Öberg, Kihlman, Melin (red) Den mångsidige målaren. Vidgade perspektiv på Albertus Pictors bild- och textvärld. Stockholm 2007.

Svanberg, Jan En vägvisare till albert målares kyrkor, Stockholm 1992.

Svanberg, Jan ”Noa och Elisha hånas – törnekröningens två gammaltestamentliga förebilder i Albertus Pictors måleri” i Öberg, Kihlman, Melin (red) Den mångsidige målaren. Vidgade perspektiv på Albertus Pictors bild- och textvärld. Stockholm 2007.

Sylwan, Otto: ”Kyrkomålningar i Uppland från medeltidens slut”, Antiqvarisk tidskrift för Sverige, 14:1, utg. av Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien, red. Hans Hildebrand, Stockholm 1899.

Söderberg, Bengt. G. Svenska kyrkomålningar från medeltiden. Stockholm 1951.

Tengström, Sven ”Albertus Pictor och Biblia Pauperum i Härkeberga kyrka” Religion och Bibel. Uppsala 2000.

af Ugglas, Carl R. ”Dödens schackspel i Täby” i Fornvännen: 41. 1946.

Vingedal, Sven Erik Två märkliga 1400-talsmålningar i Täby kyrka. Lyckohjulet och Dödens schackspel. Täby 1972.

Wallenberg, Berit ”Målaren Peter heter Lars: de märkliga porträtten i Lids och Torshälla kyrkor” i Till hembygden: en julhälsning till församlingarna i Strängnäs stift från Stiftsrådet. Strängnäs 1984.

Wallin, Sigurd ”Målaren Peter, Albertus Pictors lärare” i Cornell (red) Studier i Upplands kyrkliga konst. Stockholm 1918.

Warmenius, Sture ”Den unge Albert: Erik Axelssons (Tott) målare. Bidrag till de tidiga Albertmålningarnas kronologi” i ICO: 3. 1991.

Wilcke-Lindqvist, Ingeborg ”En kyrkoreparation på 1400-talet, dokumentariskt belyst” i Fornvännen. Stockholm 1932.

Åkestam, Mia ”Albertus Pictors bilder av bebådelsen” i Öberg, Kihlman, Melin (red) Den mångsidige målaren. Vidgade perspektiv på Albertus Pictors bild- och textvärld. Stockholm 2007.

Sandquist Öberg, Christina ”Inspiration till explikation. En pedagogisk funktion hos Albertus Pictors språkband” i Öberg, Kihlman, Melin (red) Den mångsidige målaren. Vidgade perspektiv på Albertus Pictors bild- och textvärld. Stockholm 2007.

Öberg, Jan ”Albertus Pictor: kända signeringar” i Konsthistorisk tidskrift, volym 73:4. 2004.

Öberg Jan & Svanberg, Jan “Tolkningsproblem rörande Albertus Pictors inskrifter och bilder- ett genmäle”. Konsthistorisk tidskrift 74:3. 2005

Öberg, Jan ”Albertus Pictor-Perlensticker, Kirchenmaler, Orgelspieler, Lateinkundiger” i Mittellateinisches Jahrbuch. 41. Stuttgart 2006.

Öberg, Jan “En nyupptäckt signering av Albertus Pictor i Nederluleå kyrka” i Fornvännen:101. 2006

Öberg, Jan “ Målaren, orgeln, prästen och latinet” i Öberg, Kihlman, Melin (red) Den mångsidige målaren. Vidgade perspektiv på Albertus Pictors bild- och textvärld. Stockholm 2007.