”Albertus Pictor – målare av sin tid”

Albertus Pictors målningar på väggar och i valv i ett trettiotal kyrkor i Mälarlandskapen och i Norrbotten utgör en för hela norra Europa enastående bildskatt från medeltiden. Kunskapen om Albertus har radikalt förändrats under 1990-talet. Det som tidigare ansetts vara målat av hans förmodade lärare Peter har visat sig vara målarens ungdomsverk och någon läromästare vid namn Peter har troligen aldrig existerat. Dessa rön, samt det faktum att många av målningarna och språkbanden var ofullständigt dokumenterade, kom att ligga till grund för forskningsprojektet ”Albertus Pictor – målare av sin tid”, vilket pågick 2003 – 2006. Projektets syfte var en breddad och fördjupad forskning med konst- och språkvetenskap i nära samarbete. I det nya forskningsläget och med tillgång till den digitala foto- och datortekniken har projektet under de fyra åren arbetat med en fullständig dokumentation och undersökning av samtliga målningar och språkband, de flesta på latin. Språkbanden har tidigare varit ofullständigt kända och har aldrig tidigare vetenskapligt undersökts, trots att de är en viktig nyckel till målningarnas motiv och funktion. Andra viktiga frågor för projektet har varit interaktionen med beställarna i senmedeltidens samhälle samt målningarnas relation till liturgi och församling.

Projektet, förlagt till Konstvetenskapliga institutionen vid Stockholms universitet, har finansierats av Riksbankens Jubileumsfond. Projektansvarig: prof. Thomas Hall. Forskningsledare: prof.em. Jan Svanberg (konstvetenskap) och prof.em. Jan Öberg (språkvetenskap). Forskare latin: fil.dr Christina Sandquist Öberg. Doktorand konstvetenskap: fil.mag. Pia Melin.
Till projektet har varit knuten en referensgrupp bestående av docent Roger Andersson (nordiska språk), prof. Göran Dahlbäck (historia), prof. em. Alf Härdelin (teologi), docent Anna Nilsén (konstvetenskap) och prof. Anders Piltz (latin, liturgi), vilka konsulterats vid behov.
Inom projektets ram har hittills publicerats ett antal vetenskapliga artiklar i olika tidskrifter och årsböcker, samt Pia Melins doktorsavhandling ”Fåfängans förgänglighet. Allegorin som livs- och lärospegel hos Albertus Pictor”, publicerad 2006. I oktober 2005 genomfördes ett tvärvetenskapligt symposium vid Stockholms universitet och de föredrag som hölls har publicerats i ”Den mångsidige målaren. Vidgade perspektiv på Albertus Pictors bild- och textvärld”(2007). Vidare kommer projektet att utmynna i två huvudvolymer, dels en motiv- och språkbandsvolym för vilken Christina Sandquist Öberg är ansvarig, dels en bildvolym för vilken Pia Melin fungerar som redaktör. Dessa volymer beräknas utkomma under hösten/vintern 2008.